Coalitieleden

 

11.11.11
is de naam van de koepel van de Vlaamse Noord-Zuid NGO’s. Het is een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Bij 11.11.11 zijn 340 gemeentelijke comités en een 70-tal organisaties aangesloten.

 

 

 

Eclosio
Eclosio is een ontwikkelingsorganisatie die een visie heeft van een wereld waar iedereen de keuze heeft om zich op een voldoende, gezonde en evenwichtige manier te voeden en waar men op een waardige manier van zijn activiteiten kan leven. Eclosio streeft er zo naar om de voedselsoevereiniteit te versterken door het promoten van familiale landbouw en agroecologie via het uitvoeren van ontwikkelingsprogramma’s en projecten, het vormen van ontwikkelingskaders en via ontwikkelingseducatie en beleidsbeïnvloeding. Eclosio heeft bij al zijn activiteiten specifiek aandacht voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en voor ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

 

 

 

AEFJN – Belgische antenne
Het Netwerk Geloof en Rechtvaardigheid Afrika- Europa (AEFJN) is een internationaal netwerk gemandateerd door een 40tal katholieke missionarissen en religieuze instellingen die samenwerken in Afrika en Europa. Sinds 1988 werkt het netwerk rond het promoten van evenwichtige economische relaties tussen Afrika en Europa. AEFJN wil ecnomische rechtvaardigheid tussen de EU en Afrika promloten om een betere toekomst voor de Afrikaanse bevolking te verzekeren. De Belgische antenne van AEFJN werd opgericht in 1997 en telt 20 actieve leden waarvan drie leken- en 17 religieuze organisaties zijn, afkomstig uit 14 verschillende Nederland- en Franstalige congregaties. Het gaat in totaal om ongeveer 1500 religieuzen in België en Europa. Wereldwijd zijn we met 30 000. Ons uitvoerend comité bestaat uit 4 leden, waarvan drie leken.

 

 

 

Autre terre
Autre Terre is een Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking. Ze staat bekend voor haar kennis in agro-ecologie. Ze bevordert de landbouwmethodes die het milieu respecteren en weerbaarheid tegen klimaatverandering opbouwen in Burkina Faso, Senegal, Peru en Mali.
Samen met de lokale bevolking werkt Autre Terre aan een agro-economisch project dat aanzet tot milieubehoud en sociaaleconomische solidariteit.

 

 

 

Broederlijkdelen
Broederlijk Delen werkt in 13 verschillende landen samen met 170 partnerorganisaties rond de thema’s duurzame rurale ontwikkeling, vrede en democratie en natuurlijke rijkdommen. We ondersteunen initiatieven die organisaties in het Zuiden zelf opstarten in hun strijd tegen armoede en onrecht. Broederlijk Delen tracht ook via beleidsbeïnvloeding in het Noorden gezamenlijke doelstellingen van partnerorganisaties te verwezenlijken.

 

 

 

Caritas International
Caritas International vzw is een Belgische NGO voor internationale samenwerking die actief is op het gebied van noodhulp, heropbouw, ontwikkelingssamenwerking en migratie. Caritas International maakt deel uit van een wereldwijd netwerk van 164 nationale Caritas-organisaties waarvan de kantoren over 200 landen verspreid zijn.
De interventies van Caritas International op het vlak van samenwerking zijn gericht op voedselzekerheid en promoten de kleinschalige landbouw, het recht op voedsel en de ontwikkeling van duurzame voedselsystemen van productie tot consumptie.
In België biedt Caritas International een menselijk en individueel antwoord op het migratieparcours van elk individu. De organisatie verdedigt de rechten van migranten en begeleidt ze in hun zoektocht naar duurzame oplossingen in ons land of elders.
Met haar ondersteuningsprogramma’s draagt Caritas International eerst zorg voor de zwakkeren in de samenleving en ze vervult haar missie zonder onderscheid van ras, nationaliteit, geslacht of politieke, filosofische en religieuze overtuigingen.

 

 

 

CNCD-11.11.11
Het Centre National de Coopération au Développement (CNCD-11.11.11) is een niet-gouvernementele Belgische organisatie voor internationale solidariteit die sinds 1966 actief is. Het CNCD-11.11.11 is een Franstalige federatie die tachtig verenigingen en NGO’s voor ontwikkelingssamenwerking en sociale organisaties groepeert die een wereld nastreven waar voldoende gefinancierde rechtsstaten onderling samenwerken om de vrede en het respect voor de fundamentele rechten van elk individu te bewaren. Het CNCD-11.11.11 streeft drie doelstellingen na: de interpellatie van de publieke en private overheden, de sensibilisering van het publiek voor de internationale belangen en de financiering van ontwikkelingsprogramma’s dankzij de Operatie 11.11.11.

 

 

 

Croix Rouge de Belgique
Het Croix Rouge de Belgique is een toonaangevende actor op het vlak van humanitaire acties. De organisatie levert een voortdurende strijd om het leed van de zwakkeren te verlichten, in België via diverse acties (sociale kruideniers, het bezoeken van ouderen, …) en in het buitenland door de ontwikkeling van talrijke projecten voor ontwikkelingssamenwerking (Azië, West-Afrika, Centraal-Afrika, …) en door een effectief antwoord te bieden in crisissituaties dankzij haar uitgebreid vrijwilligersnetwerk.

 

 

 

Collectif Stratégies Alimentaires
Het CSA promoot duurzame landbouw en voedselzekerheid door de versterking van boerenorganisaties en de promotie van voedselsoevereiniteit in verschillende regio’s in de wereld. Haar acties zijn erop gericht om in die zin het landbouw- en commercieel beleid te heroriënteren en de boerenverenigingen te versterken die de motor zijn van een duurzame landbouw. De organisatie realiseert deze missie via solide partnerschappen met landbouwverenigingen en een uitgebreid netwerk van medewerkers (landbouworganisaties, universiteiten, onderzoekscentra en gespecialiseerde NGO’s). Het CSA ijvert voor en verdedigt ook het belang van de uitbouw van solidariteit tussen de actoren die betrokken zijn bij landbouw en voedsel, in het bijzonder via uitwisselingen en versterking van de capaciteiten tussen familiale landbouwers in het Noorden en het Zuiden.

 

 

 

Défi Belgique Afrique
Défi Belgique Afrique is een VZW die werd opgericht in 1987. Het is een apolitieke NGO zonder religieuze achtergrond. DBA heeft tot doel om middenveldorganisaties en jongeren in het Zuiden (voornamelijk in West-Afrika) in hun lokale initiatieven rond voedselzekerheid, het milieu en educatie te ondersteunen en hun capaciteiten te ontwikkelen zodat ze zich kunnen profileren als actoren van verandering. In het Noorden begeleidt DBA voornamelijk jongeren in het zich bewust worden van mondiale uitdagingen en het versterken van hun capaciteiten zodat ze zich op een verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire manier zouden kunnen engageren.

 

 

 

Entraide et Fraternité
Entraide et Fraternité is een katholieke NGO die zich bezighoudt met internationale solidariteit en werd opgericht in 1961. De NGO vecht voor een rechtvaardige maatschappij, werkt samen met meer dan 110 partnerorganisaties in het Zuiden en informeert, sensibiliseert en mobiliseert duizenden burgers ten voordele van meer solidariteit tussen Noord en Zuid. Entraide et Fraternté heeft als visie een wereld waar de bevolking van Noord en Zuid – en specifiek de armen en gemarginaliseerden – samenleven in een rechtvaardige en meer gelijke maatschappij waar binnen ze ten volle hun rechten kunnen uitoefenen te midden van een solidaire internationale gemeenschap. Binnen dit kader voert Entraide et Fraternité een ambitieus programma om de duurzame familiale landbouw te verdedigen en te promoten binnen het perspectief van voedselsoeveriniteit. De NGO werkt in meer dan 9 landen in het Zuiden en in haar werk zijn meer dan 550 lokale organisatie betrokken Ook in het Noorden is de organisatie actief, zowel op nationaal als internationaal vlak, bij het sensbiliseren en formuleren van politieke sament met de Belgische en Europese partners en de partners uit het Zuiden.

 

 

 

FIAN – FoodFirst Information and Action Network
FIAN werd opgericht in 1986 en was de eerste internationale organisatie die zich inzette voor de verwezenlijking van het recht op voedsel. De visie van FIAN is een wereld zonder honger waarin elk individu in waardigheid zijn of haar rechten kan uitoefenen, en in het bijzonder het recht op toegang tot adequaat voedsel. FIAN is een organisatie zonder winstoogmerk, onafhankelijk van enige regering, politieke of religieuze ideologie. De organisatie heeft een raadgevend statuut bij de Verenigde Naties en bij de Afrikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens en de Volkeren. FIAN is een wereldwijd netwerk van nationale afdelingen en coördinatiepunten die in 18 landen zowel in het Noorden als het Zuiden vertegenwoordigd zijn. FIAN Belgium is de Belgische afdeling van het internationale netwerk.

 

 

 

Le Monde selon les femmes
Le Monde Selon Les Femmes is een feministische NGO die actief bezig is met ontwikkelingssamenwerking, educatie, actie-onderzoek en sociale bewegingen. Onze visie is die van een wereld waar de dominante verhoudingen tussen man en vrouw en tussen Noord en Zuid veranderen en gebaseerd zijn op gelijkheid en solidariteit. We erkennen de onderlinge afhankelijkheid van gemeenschappen en de wederzijdse verrijking.
Ze richt zich tot Norrd en Zuid, tot instanties en personen die mogelijk een versterkende rol kunnen spelen, zowel in de profit als non-profit sector en in de ontwikkelingssamenwerking (gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties), internationale organisaties, de politieke wereld, syndicaten en de media.

 

 

 

Louvain Coopération
Louvain Coopération, de NGO van de UCL, past de universitaire kennis toe om ontwikkelingsuitdagingen aan te pakken. Sinds 1981 vecht de NGO samen met haar lokale partners tegen honger, ziekte en armoede. De ontwikkelingsprojecten hebben tot doel om de economische- en voedselzekerheid te verbeteren en ook de kwaliteit en toegang tot gezondheid te versterken. Louvain Coopération is ook actief in België via haar ontwikkelingseducatieprogramma. De financiële transparantie is een prioriteit voor de NGO die het charter van Donorinfo onderschrijft. De rekeningen van Louvain et Coopération alsook de audit rapporten worden jaarlijks gepubliceerd en zijn beschikbaar bij de Nationale Bank van België. Louvain Coopération onderschijft ook de Code van het VEF (Vereniging voor Ethische Fondsenwerving).

 

 

 

OXFAM Solidariteit
Oxfam-Solidariteit ijvert voor een wereld waarin alle burgers op een billijke manier en gevrijwaard van het onrecht van armoede kunnen leven op een planeet waarvan de natuurlijke rijkdommen hun rechten op voet van gelijkheid kunnen waarborgen. Haar aanpak bestaat erin om personen die in onrecht en armoede leven de middelen te verschaffen om hun rechten uit te oefenen en de nodige instrumenten te gebruiken om hun eigen eisen te dragen en zelf tot oplossingen te komen voor de opbouw van een beter, duurzaam en billijk leven.

 

 

 

Oxfam Magasins du Monde
Oxfam Magasins du Monde is een beweging van bijna 4.500 burgers die samen opkomen voor een rechtvaardigere wereld door de waarden van een rechtvaardige en solidaire handel te verdedigen. De vrijwilligers organiseren zich in lokale groepen op een democratische en participatieve manier en voeren samen acties om het debat op gang te brengen over de werking van ons voedselsysteem en om de ontwikkeling van alternatieve productie-, distributie- en consumptiemodellen te ondersteunen.

 

 

 

Oxfam Wereld Winkels / Fair Trade
Oxfam-Wereldwinkels wil rechtvaardige regels voor de internationale handel. Want eerlijke handel geeft producenten in het Zuiden sterke eigen benen en draagt op die manier bij tot duurzame ontwikkeling. We maken mensen bewust van het onrecht in de wereldhandel via publiekscampagnes, acties met jongeren en scholen, en door te gaan praten met politici en bedrijven. En natuurlijk door onze 235 Oxfam-Wereldwinkels, speciaalzaken voor eerlijke handel. Met het brede assortiment kwaliteitsproducten van ons huismerk Oxfam Fair Trade tonen we hoe het anders kan. Achtduizend vrijwilligers verspreiden ons verhaal. Ze bemannen de Oxfam-Wereldwinkels, smeden banden met andere organisaties en laten je ontdekken wat eerlijke handel betekent.

 

 

 

Solidagro
Solidagro est une organisation non-gouvernementale (ONG) reconnue par le droit belge. Elle a été créée en 1964 et avait pour nom Fraternité Africaine. En 1978 elle a été rebaptisée Bevrijde Wereld (Terre Nouvelle pour les pays Francophones). Et depuis 2014, elle s’appelle Solidagro. Solidagro agit pour le droit à la nourriture pour tous. Elle travaille à l’amélioration de la sécurité alimentaire des fermiers dans les régions rurales isolées du Sud. Avec ses 22 organisations-partenaires, Solidagro soutient des projets en Afrique de l’ouest (Gambie, Sénégal, Mali, Burkina Faso), en Bolivie et aux Philippines et propose des solutions concrètes.

 

 

 

SOS Faim
SOS Faim heeft als missie om bij te dragen tot de vermindering van de armoede op het platteland en de voedselzekerheid in de landen van het Zuiden te verbeteren door de duurzame familiale landbouw te ondersteunen.
Door sterke partnerschappen met lokale, nationale en regionale boerenorganisaties in Afrika en Latijns-Amerika ondersteunt SOS Faim acties die enerzijds de productieve en commerciële capaciteiten van de producenten versterken en anderzijds bijdragen tot de oprichting en ontwikkeling van financiële instellingen die de landbouwproducenten financieringen op maat van hun specifieke situatie aanbieden. Tenslotte ondersteunt SOS Faim via pleitbezorgingsacties in België en Europa ook deze organisaties in hun stappen om tot een gunstig institutioneel en politiek kader voor de duurzame familiale landbouw  te komen.
In België, parallel met deze pleitbezorgingsacties die studies en documenten vereisen, organiseert SOS Faim acties voor informatie, sensibilisering en mobilisering rond duurzame familiale landbouw: Filmfestival AlimenTerre, publicatie van het magazine Défis Sud, organisatie van conferenties en opleidingen, organisatie van campagnes, ……

 

 

 

ULB – Coopération
ULB-Coopération est l’ONG de l’Université libre de Bruxelles. Ses actions de développement se localisent au Burkina Faso, en République Démocratique du Congo, au Sénégal et en Belgique. Elle est active dans quatre thématiques : la santé & les systèmes de santé, les territoires & les ressources, l’entrepreneuriat & la gestion, et l’éducation & la citoyenneté critique. À travers chacun de ces axes, l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations, au niveau social, environnemental et financier, ainsi que de sensibiliser aux thématiques de solidarité internationale.

 

 

 

Dierenartsen zonder Grenzen
In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. De dierengezondheidszorg is er echter dikwijls onvoldoende. Wanneer veehouders hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict verliezen ze alles: hun trots, cultuur, hun spaarpot en provisiekamer. Door het vee te verzorgen en de productie te verbeteren, bindt de NGO Dierenartsen zonder Grenzen samen met de lokale bevolking de strijd aan tegen honger en armoede.

 

 

 

Rikolto
Zorgen dat boerenfamilies een goed inkomen verdienen: daar draait het om bij Rikolto.

In het Zuiden werken we vooral samen met boerenorganisaties. We zoeken naar het gat in de markt en sporen de zwakke schakels op in de keten tussen producent en consument. Hebben boeren toegang tot krediet? Kennen ze de kwaliteitseisen en de smaakvoorkeuren van de consument? Hoe komt de prijs tot stand? Is de productiewijze duurzaam? En hebben de vrouwen iets te zeggen? Voor structurele oplossingen smeden we allianties tussen boerenorganisaties, overheden, bedrijven, onderzoeksinstellingen en consumentenorganisaties.
In België helpt Rikolto supermarkten om de landbouwketens achter hun producten duurzamer te maken. We pleiten bij politiek en bedrijfsleven voor een gunstiger klimaat voor landbouwbedrijven wereldwijd en stimuleren consumenten om te kiezen voor duurzame voeding.

 

 

 

Elke NGO die de doelstellingen van de Coalitie tegen de Honger deelt, kan zich hierbij aansluiten onder voorbehoud van goedkeuring door een meerderheid van de leden.